بانک اطلاعات املاک شمس

نمای زیبا و غیرمجاز

نمای زیبا و غیرمجاز ساختمانی ساخته شده که در قسمت #نما حدود نیم متر از فضای معبر را اشغال نموده است. ولیکن به لحاظ زیباسازی شهری دارای نمای زیبایی است. شهرداری هم تمایل به حفظ وضعیت فعلی دارد لیکن به دنبال راه کار قانونی است. چه اقدامی میسر است؟ حکم تجاوز به معبر هرچقدر زیبا […]