بانک اطلاعات املاک شمس

نمای زیبا و غیرمجاز

نمای زیبا و غیرمجاز ساختمانی ساخته شده که در قسمت #نما حدود نیم متر از فضای معبر را اشغال نموده است. ولیکن به لحاظ زیباسازی شهری دارای نمای زیبایی است. شهرداری هم تمایل به حفظ وضعیت فعلی دارد لیکن به دنبال راه کار قانونی است. چه اقدامی میسر است؟ حکم تجاوز به معبر هرچقدر زیبا […]

سوال-و-جواب-شهرداری

ملکی درحال ساخت است وبعدازانجام خلاف

ملکی درحال ساخت است وبعدازانجام خلاف (پیشروی دربالکن باضافه رند واحد) در ماده صد جریمه شد و بعداز اعتراض به رای بدوی در تجدیدنظر بدون اینکه شهرداری اعتراضی کرده باشد جریمه ها را دوبرابر کردند! آیا قانونی است؟ جواب: تشدید جریمه بدون اعتراض شهرداری فاقد محمل قانونی و برخلاف اصول حقوقی است. در دیوان عدالت […]